Üldsätted

1. Üldsätted

1.1. Tehnikaekspert OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Müügitingimused) kehtivad e-poest internetiaadressilt www.tehnikaekspert.ee (edaspidi Koduleht) kaupade ostmisel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena.
1.2. Kauba müüja on Tehnikaekspert OÜ, registrikood 10627154, aadress Kesk tn 12, Elva linn, 61504 Elva vald, Tartu maakond, e-posti aadress epood@tehnikaekspert.ee (edaspidi: Tehnikaekspert).
1.3. Müügitingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Tehnikaeksperdi vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivatele õigussuhetele.
1.4. Tehnikaeksperdil on õigus ühepoolselt Müügitingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.tehnikaekspert.ee. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.
1.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Müügitingimustes sätestatuga.
1.6. Müügitingimused on koostatud ja neile kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.
1.7. Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.
1.8. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Tehnikaekspert säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi Tehnikaekspert võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjale kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Tehnikaeksperdile edastada vastav päring.

Kauplemiskeskkond, kaubad, hinnad ja tarnetingimused

2.1. Tehnikaekspert võimaldab Ostjal kasutada Kodulehte Müügilepingu sõlmimiseks Tehnikaekspertiga.
2.2. Tehnikaekspert ei saa tagada, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda saab kasutada kõigi veebisirvijate, arvutitarkvarade või kõigi mobiilsete seadmetega.
2.3. Tehnikaeksperdil on õigus seada Kodulehel teatud kaupade müügile piiranguid (nt ajalised, vanusepiirangud jne) või keelduda Müügilepingu sõlmimisest. Tehnikaeksperdil on õigus kasutada piiratud kaupade müügil vajalikke Ostja isiku tuvastamise meetodeid. Müügilepingu sõlmimisest keeldutakse enne kauba eest tasumise võimaldamist. Keeldumise põhjus kuvatakse Ostjale Kodulehel.
2.4. Kodulehel esitatud kaupade pildid on illustratiivse tähendusega, ja Tehnikaekspert ei taga, et kaubad vastavad täpselt piltidel kujutatule, nt värvide ja värvikombinatsioonide osas. Tehnikaekspert tagab, et kaubad on esmakasutusel ja et kolmandatel isikutel puuduvad õigused, mis takistaksid kaupade müüki.
2.5. Kaupade hinnad, saadavus, tarneviisid ja tarnete hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Tehnikaeksperdil õigus teha igal ajal muudatusi kaupade tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad tingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel kajastatud.
2.6. Kodulehel müüdavate kaupade hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub vastavalt Kodulehel esitatule.
2.7. Kui Ostja soovib tellida kaupa erinevate tarneviiside või aadresside jaoks, tuleb teha eraldi tellimused, ning iga tarne kohta sõlmitakse eraldi Müügileping.
2.8. Müügilepingut kaupade ostmiseks saab sõlmida, logides Tehnikaeksperdi püsikliendina sisse või külalisena.
2.9. Tehnikaekspert võib keelduda Ostjal Kodulehe kaudu Müügilepingut sõlmimast, kui Ostja on rikkunud või rikub varasemat Müügilepingut.

Müügilepingu sõlmimine ja kaupade tarne

3.1. Kaupade kirjelduse esitlemine Kodulehel tähendab Müügilepingu sõlmise pakkumust. Kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus).
3.2. Tehnikaeksperdil on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule.
3.3. Tehnikaeksperdil on õigus muuta pakkumust kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.
3.4. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast kaupade väljavalimist (ostukorvi panemist) Kodulehel nõutavad andmed, valib Ostjale sobiliku tarneviisi Kodulehel esitletud valikust ning kinnitab Müügilepingu tingimustel ja Müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi, klõpsates nupule/ikoonile „Kinnitan tellimuse“. Sellega edastab Ostja Tehnikaeksperdile kõik vajalikud andmed Ostja ja kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, e-posti aadress, soovitud tarneviis ja tarnekoha aadress, makseviis jms). Kui kauba müügile on kehtestatud piirang vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele (nt vanusepiirang) või Tehnikaeksperdi seatud piirang, tuleb Ostjal Kodulehel sisestada ka muud nõutavad andmed (isikukood, sünniaeg vms).
3.5. Pärast p. 3.4 kirjeldatud toiminguid tasub Ostja ostukorvi pandud kauba ja selle tarne eest ühel Kodulehel võimaldatud makseviisidest. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja muuhulgas kauba hinda ja tarnekulu summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse. Ostja valitud tarneviis ja sellega kaasnev tarnekulu on Müügilepingu tingimus.
3.6. Müügileping loetakse sõlmituks ja Müügileping jõustub Ostja poolt kauba eest Tehnikaeksperdile tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks).
3.7. Kui Ostja soovib kasutada järelmaksu Müügilepingu täitmiseks ja kauba eest tasumiseks, esitab ta vastava taotluse tema valitud järelmaksuteenuse pakkujale. Müügileping loetakse sõlmituks, kui Ostja on sõlminud kauba järelmaksuga ostmiseks lepingu ja kauba eest on järelmaksulepingu alusel täielikult tasutud. Järelmaksu sisu ja sellele kehtivad tingimused on toodud Müügitingimuste p-s 4.
3.8. Müügilepingu jõustumisel tekib Tehnikaeksperdil kohustus üle anda Ostja poolt väljavalitud ja ostukorvi pandud kaup. Kui Müügilepingut ei jõustu Müügitingimustes ettenähtud viisil, loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.
3.9. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, saab ta selle parandada, teavitades Tehnikaeksperti 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest. Tehnikaekspert ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest, juhul kui viivitus või arusaamatus tuleneb Ostja tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
3.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Tehnikaeksperdiga.
3.11. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt Tehnikaeksperdile edastatud e-posti aadressile Müügilepingu kinnitus/arve, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Kodulehel, kui kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.
3.12. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Tehnikaeksperdi serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti kellaajale.
3.13. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
3.14. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus näidatud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta. Tehnikaekspert võib volitada kauba tarnet teostama kolmandaid isikuid (nt kullerteenuse osutajat).
3.15. Tehnikaekspert kohustub Ostjat viivitamatult teavitama tarneaja või muude kauba kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest.
3.16. Tehnikaeksperdil on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra, teavitades Ostjat viivitamatult tarneaja pikendamisest.
3.17. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes kauba vastu võtavad. Kauba üleandmisel pakiautomaadi kaudu on kauba üleandmise ajaks kauba pakiautomaadist väljavõtmise aeg. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tulenevalt, kui kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas või kui Ostja ei võta kaupa pakiautomaadist ettenähtud aja jooksul välja, kusjuures Ostja kannab sel juhul kõik tarne hilinemisega kaasnevad ja muud kulud ja kahjud.
3.18. Kui kaubal esineb üleandmisel väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse ja teavitades koheselt Tehnikaeksperdi klienditeenindust e-posti aadressil epood@tehnikaekspert.ee. Ostja või Ostja esindaja allkirjastab saatelehe, kinnitades kauba üleandmise momendil pakendi terve oleku ja talle tellitud kauba vastavuse.
3.19. Postiautomaadi kaudu tarnimisel on saateleht lisatud kauba pakendi juurde. Kui kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus esitada Tehnikaeksperdile pretensioon Tehnikaeksperdi klienditeenindusele e-posti aadressil epood@tehnikaekspert.ee.
3.20. Juhul, kui kaup antakse Ostjale kätte Tehnikaeksperdi kaupluses ja kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Tehnikaeksperdi esindajat kohapeal. Kauba vastuvõtmisega kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud kaup.
3.21. Juhul, kui kaupa on võimalik tarnida osade kaupa (nt osa kaubast on laos, kuid osa mitte), võib Tehnikaekspert Müügilepingut täita ja kaubad tarnida osade kaupa.

Järelmaks

4.1. Järelmaks on Tehnikaeksperdi poolt kauba müügi kõrvaltegevusena pakutav/võimaldatav tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine Müügitingimuste punktides 4.1.- 4.8. toodud tingimustel, eeldustel ja piirangutega. Järelmaks võib olla võimaldatud Müügilepingust tuleneva rahalise nõude loovutamisena vastavalt võlaõigusseaduse §-s 256 nimetatud faktooringulepingule teisele isikule (Faktoorile) või Ostjale majandus- või kutsetegevuses tegutseva krediidiandja (milleks ei ole Tehnikaekspert) antava krediidi vahendamisena.
4.2. Ostja võimalus sõlmida järelmaksu lepingut sõltub faktooringut või krediiti pakkuva isiku lepingu tingimustest ja otsustest. Tehnikaekspert ei garanteeri ühelegi Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimise võimalust, seda ka vaatamata asjaolule, et Tehnikaeksperdi Kodulehel järelmaksuteenust müügi kõrvaltegevusena pakub.
4.3. Tehnikekspert edastab Kodulehe kaudu esitatud Ostja taotluse, mis sisaldab kõiki järelmaksu taotlemiseks vajalikke ja küsitud andmeid, järelmaksu lepingu pakkumuse tegemiseks Ostja poolt taotluses valitud järelmaksuteenuse pakkujale või suunab Ostja pärast Kodulehel vajalike andmete sisestamist järelmaksuteenust pakkuva isiku veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksuteenust pakkuvale isikule suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) järelmaksu lepingu sõlmimiseks. Järelmaksu lepingu sõlmimise pakkumus, mis sisaldab järelmaksu lepingu tingimusi, esitatakse Ostjale Kodulehe kaudu ja Ostja otsustab seejärel pakkumuse vastuvõtmise, kinnitades oma valikut Kodulehel (Ostja nõustumus), millega sõlmitakse järelmaksu leping Ostja ja järelmaksuteenuse osutaja vahel järelmaksuteenuse osutaja poolt pakutavatel tingimustel. Tehnikaekspert on järelmaksu lepingu osapooleks üksnes kauba müüjana.
4.4. Tehnikaekspert ei osale Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemises ega vastuta Ostja ees järelmaksuteenuse pakkuja mistahes vastuse eest järelmaksu võimaldamiseks või mittevõimaldamiseks, samuti selle eest, millistel tingimustel Ostjale järelmaksu pakutakse.
4.5. Kodulehel avaldatud teave järelmaksu tingimuste kohta (sh. kauba võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja järelmaksuteenuse pakkuja ei ole pakkumuse tegemisel seotud Kodulehel avaldatud teabega järelmaksu tingimuste kohta.
4.6. Järelmaksuteenus on alati Ostjale tasuline ja sellest tulenevad Ostjale täiendavad finantskohustused, mis lisanduvad alati ostetava kauba hinnale ja mille tasumine on Ostja kohustus. Ostjal puudub mistahes juhul mistahes alus eeldamaks, et järelmaksuteenuse kulu kannaks Tehnikaekspert.
4.7. Tehnikaekspert ei võta seoses järelmaksu lepinguga, järelmaksu võimaldamisega ega järelmaksu tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustusi ega vastutust. Tehnikaeksperdi kohustused ja vastutus piirduvad üksnes kauba müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisega.
4.8. Ostja sõlmitud järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid Ostja võib kasutada 14 päeva jooksul järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust vastavalt võlaõigusseadusele. Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust vastavalt Müügitingimuste punktile
4.9. Kui Ostja Müügilepingust ei tagane, kohustub Ostja tasuma Tehnikaeksperdile kauba ostuhinna Müügilepingus nimetatud summas. Tehnikaeksperdil on õigus arvestada krediidi arvel tasutud ostuhinna summa Ostja poolt tasutud ostuhinna summaks.

Tarbijast Ostja õigus taganeda Müügilepingust

5.1.1. Tarbijast Ostjal on õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest tutvuda ostetud kaubaga. Kui Ostjale tundub, et kaup ei vasta ootustele, võib tarbijast Ostja 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist Müügilepingust taganeda ning tagastada ostetud kauba Tehnikaekspertile, välja arvatud juhul, kui alampunktides 5.1.6 on sätestatud teisiti. Taganemisõiguse kasutamiseks peab kaup olema komplektne (sisaldades kõiki originaalpakendis olnud esemeid, nagu kaablid, kasutusjuhendid jms), kasutamata, rikkumata ja originaalpakendis. Taganemisavaldus tuleb saata Tehnikaekspertile kirjalikult aadressile või e-posti aadressile epood@tehnikaekspert.ee või täita vorm aadressil siin 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.1.2. Ostja peab avama toote originaalpakendi ettevaatlikult ja kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, peab Ostja kasutama pakendi avamisel meetodit, mis tagab pakendi minimaalse kahjustumise. Kauba sobivuse ja toimimise kindlakstegemiseks peab Ostja kohtlema ja kasutama kaupa ainult nii, nagu ta seda tavapäraselt poes teeks. Kui kauba sobivuse kontrollimiseks on vajalik kauba kasutamine, siis loetakse kaup kasutamata, kui see on esialgses komplektsuses, kahjustamata ja omadustega, nagu kauba kättesaamisel.
5.1.3. Ostja vastutab otseste kulude eest, mis on seotud tagastatava kauba tagasisaatmisega (sh posti- ja tarnekulud).
5.1.4. Kui tagastatav kaup on Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebaõige kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena kahjustada saanud või muu Ostja tegevuse tagajärjel vigastada saanud, on Tehnikaeksperdil õigus maha arvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ja tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Kui Ostja ei nõustu mahaarvamisega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi abi tagastatud kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks või vastutuse tuvastamiseks. Eksperdi kulud katab pool, kelle seisukoht osutub alusetuks. Kui poole tuvastamine on võimatu, jagatakse eksperdiga seotud kulud Ostja ja Tehnikaeksperti vahel pooleks.
5.1.5. Kui Ostja järgib punkti 5.1.1 alusel Müügilepingust taganemist, tagastab Tehnikaekspert Ostja poolt tasutud ostuhinna ja tarnekulud (v.a täiendavad kulud, mis tulenevad valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Tehnikaeksperti pakutud odavaimast tavapärasest kättetoimetamise viisist), millest Tehnikaekspertil on õigus maha arvestada (tasaarvestada) punktis
5.1.4 nimetatud kauba väärtuse vähenemine, 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist, eeldusel, et kaup tagastatakse Tehnikaekspertile samal perioodil. Tehnikaekspert võib keelduda tagasimaksete tegemisest kuni Müügilepingu esemeks olev kaup on tagasi saadetud või Tehnikaekspert esitab tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.
5.1.6. Müügilepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus ei kehti järgnevate kaupade puhul:

5.1.6.1. Ostja poolt esitatud eritellimusel valmistatud kaup;
5.1.6.2. Kaup, mis ei ole tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks sobiv, kui selle pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (nt hambaharjad, pardlid jms); 5.1.6.3. Avatud ümbrisega tindid, audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara (kui arvutitarkvara antakse Ostjale füüsilisel andmekandjal), mille Ostja on avanud;
5.1.6.4. Digitaalselt edastatav kaup, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (nt muusikafailid, filmid, audioraamatud, arvutitarkvara jms), kui Ostja on selgelt nõustunud edastamisega ja kinnitanud, et seeläbi kaotab õiguse Müügilepingust taganeda.

5.1.7. Müügilepingust taganemisel loetakse Ostja sõlminuks ka järelmaksu lepingu.

Tehnikaeskperdi taganemisõigus

5.2.1. Tehnikaeksperdil on õigus Müügilepingust taganeda järgmistel alustel:

5.2.1.1. Tellitud kaup puudub Tehnikaeksperti poest, laost või partnerlaost ning ei jõua kokkulepitud tarnetähtaja jooksul Tehnikaeksperti poodi või lattu;
5.2.1.2. Müügileping on sõlmitud Ostjaga, kelle suhtes kehtib müügipiirang, näiteks vanusepiirang;
5.2.1.3. Kauba hind, omadused või muud Müügilepingu tingimused on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, tingimusel et selline eksitus on mõistlikule ostjale eksitusena selgesti mõistetav. Näiteks võib see hõlmata olukorda, kus sülearvuti, mille tavahind on 1500 eurot, on ekslikult müügil hinnaga 200 eurot, mis ei ole mõistlikult võimalik isegi kampaania korral jne;
5.2.1.4. Ostja ei ole kaupa vastu võtnud 7 päeva jooksul pärast kauba Ostjale kättesaadavaks tegemist, näiteks kui kuller on üritanud kaupa Ostjale Müügilepingus märgitud aadressil üle anda või kui kaup on toimetatud Ostja poolt valitud pakiautomaati;
5.2.1.5. Esineb muu asjaolu, mille tõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

5.2.2. Tehnikaekspert, kui ta on Müügilepingust taganenud, tagastab üldjuhul Ostjale ostuhinna 7 päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemisavalduse esitamist, arvestades ostuhinnast maha Tehnikaeksperti kulud ja tekkinud kahju. 5.2.3. Enne Müügilepingust taganemist võib Tehnikaekspert pakkuda Ostjale sarnast kaupa. Pärast Ostja kinnitust kauba sobivuse kohta loetakse Müügileping muudetuks ja tarnitakse Ostjale tellitud kaubaga sarnane kaup.

Pretensioonide esitamine, garantii ja vastutus

6.1. Tehnikaeksperti vastutus tarbijast Ostjale müüdud kauba mittevastavuse eest
6.1.1. Tarbijast Ostjale müüdud kauba ilmneva mittevastavuse eest vastutab Tehnikaekspert 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Kui kaubaga seotud ostud on sooritatud pärast 01.01.2022, siis eeldatakse, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas 1 aasta jooksul, ning kui ostud on sooritatud enne 01.01.2022, siis 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast, kui see eeldus ei ole vastuolus kauba olemusega või puuduse olemusega. Muude Ostjate puhul vastutab Tehnikaekspert kauba mittevastavuse eest kaubale kehtiva tootjagarantii kehtivuse ajal.
6.2. Ostja kohustub teavitama Tehnikaeksperti kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Pretensioon tuleb esitada e-posti teel aadressile epood@tehnikaekspert.ee või Tehnikaeksperdi Kodulehel näidatud kontaktaadressile. Pretensioonis peavad sisalduma järgmised andmed: a) Ostja nimi ja kontaktandmed; b) Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; c) Müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb kaasasoleva kaubaga esitada Tehnikaeksperdile ka puuduse kindlakstegemiseks vajalikud dokumendid.
6.2.1. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
6.3. Kui kauba mittevastavus on tingitud kaubast või kauba tarnel tekkinud defektist, parandab Tehnikaekspert puudustega kauba. Tehnikaekspert võib oma valikul kauba parandamise asemel asendada selle puudusteta kaubaga, tingimusel, et Ostja tagastab Tehnikaeksperdile puudustega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja kaup Tehnikaeksperdile tagastada. Tehnikaekspert kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul pärast põhjendatud taganemisavalduse saamist.
6.4. Tehnikaekspert ei vastuta kauba mittesihipärase hoidmise või kasutamise, vääramatu jõu, Ostjast tingitud kahjustuste, transpordi käigus tekkinud kahjude ega kauba normaalse kulumise eest. Tehnikaeksperdi vastutuse välistusi täpsustatakse mitteammendava loeteluna Tehnikaeksperdi pretensioonide käsitlemise korras, mis on avaldatud Kodulehel.
6.5. Tehnikaekspert ei anna kaubale oma garantiid, vaid vahendab tootja antud garantiid. Kui tootja on andnud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kauba juurde või tehakse need elektrooniliselt Kodulehel kättesaadavaks. Tehnikaekspert korraldab tootja garantiitingimuste täitmist ja puudustega kauba ettenähtud tingimustel parandamist või asendamist. Garantiinõude aluseks on kauba Müügilepingu kinnitus/arve, mida Ostjal soovitatakse säilitada garantiiperioodi kestel. Garantiitingimused on täpsemalt kirjeldatud Kodulehel avaldatud garantiitingimustes. 6.6. Tehnikaekspert ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju, kolmandale isikule makstud mittevaralist kahju hüvitist, kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ega kahju, mis on tingitud võimetusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust.
6.7. Tehnikaekspert ei vastuta kahju eest, mis on Ostjale tekkinud seoses asjaoluga, et Tehnikaekspert on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.
6.8. Ostjal on võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni või Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub Endla 10A, 10142 Tallinn, telefon 6201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni veebileht: http://komisjon.ee/et. Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.

Muud tingimused

7.1. Ostja kinnitab Müügilepingut sõlmides, et: 7.1.1. Ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid ning et tehinguid tehes tegutseb ta enda nimel ja enda identiteeti kasutades.
7.1.2. Ta saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.
7.2. Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Tehnikaeksperti vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Tehnikaeksperdile tema ametlikul postiaadressil. Ostja poolt Kodulehel antud kinnitus või aktsept tähendab Ostja nõustumust kinnitatud või aktsepteeritud asjaolu, tingimuse, toimingu või tagajärjega.
7.3. Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Tehnikaeksperdi intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatud on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Tehnikaeksperdi või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.
7.4. Eesmärgiga pakkuda enda kaupu Kodulehe kaudu on kauba tootjad ja edasimüüjad andnud Tehnikaeksperdile õiguse kasutada nende kaubamärki, kaupade kirjeldusi, fotosid ja muid andmeid, mis võivad olla käsitatavad nimetatud isikute intellektuaalse omandina ja mille kasutamine kolmandate isikute poolt ei pruugi olla lubatud.
7.5. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Tehnikaeksperdi privaatsuse ja andmekaitse tingimustega, samuti Tehnikaeksperdi küpsiste kasutamise tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
7.6. Tehnikaeksperdi ja Ostja vahel tekkivaid vaidlusi püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Endla 10a, Tallinn 10142, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, Tallinn 10142, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.
7.7. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Tehnikaeksperdi müügitingimuste käesolev redaktsioon on kinnitatud ja kehtib alates 01.01.2024.a.