VEEBIPOE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe tehnikaekspert.ee isikuandmete vastutav töötleja on TEHNIKAEKSPERT OÜ (registrikood: 10627154) asukohaga Kesk tn 12, Elva, 61504; tel:+372 568 600 40 ja e-kiri epood@tehnikaekspert.ee. Ettevõte isikuandmete vastutav töötleja on Andres Uffert ning lisaks edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tehnikaekspert OÜ peamine prioriteet on Teie, kui kliendi eraelu puutumatuse kaitsmisel ja austamisel. Palume kõigil põhjalikult tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Juhime tähelepanu, et käesolev privaatsusteatis käsitleb üksnes tehnikaekspert.ee veebilehe ja e-poe kaudu kogutavate andmete töötlemist.

Esimesel veebilehe külastamisel,  palume teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle privaatsuspoliitika tingimuste alusel.

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas kaitsetakse Teie eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti teel epood@tehnikaekspert.ee

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID?

Töötleme Teie konto andmeid („konto andmed”). Konto andmed võivad hõlmata teie nime ja e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmed, mis meile registreerumisel esitate, samuti ka teie ostuajalugu. Hangime sellised andmed otse Teilt. Töötleme teie konto andmeid selleks, et tagada meie veebilehe parem toimimine ning tagada veebilehe ja teenuste turvalisus. Töötlemise õiguslik alus on Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

Võime töödelda andmeid, mis on seotud Teie poolt tarbijakrediidi saamiseks esitatud avaldusega („järelmaksu andmed”). Järelmaksu andmed võivad hõlmata Teie töösuhet, perekonnaseisu ja maksujõulisust puudutavaid andmed ning ka muid andmeid. Järelmaksu andmeid töödeldakse ainult tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtetega ühendumiseks, kui olete valinud ostetavate kaupade eest maksmiseks tarbjakrediidi. Töötlemise õiguslik alus on Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

Võime töödelda andmeid, mida esitate meile selleks, et liituda meie meilide ja uudiskirjadega („sõnumiandmed”). Sõnumiandmeid töötleme selleks, et saata teile asjakohaseid sõnumeid ja uudiskirju. Töötlemise õiguslik alus on Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

Võime töödelda andmeid, mis on seotud teie poolt meile tuleva suhtlusega („suhtlusandmed”). Suhtlusandmed võivad hõlmata suhtluse sisu ja suhtlusega seotud metaandmeid. Kui meiega veebilehel suhtlete, tekitab veebileht kontaktivormidest saadud suhtlusega seotud metaandmeid. Suhtlusandmeid töötleme Teiega suhtlemise ja arvestuse pidamise eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

Võime töödelda teie isikuandmeid, mida on kirjeldatud käesolevas teates, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks või kaitsmiseks hoolimata sellest, kas need tekivad kohtu-, haldus- või muus kohtuvälises menetluses. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslik huvi, nimelt meie, Teie ja kolmandate isikute seaduslike õiguste kaitsmine ja rakendamine.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME JAGAME KOLMANDATE ISIKUTEGA?

Teeme endast kõik, et hoida Teie andmeid puutumatuna , mistõttu jagame teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

Võime teie andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega, kui see on vajalik teile meie teenuste pakkumiseks, mis on sätestatud selles avalduses.

Võime edastada Teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele/brändidele.

Meie veebilehe kaudu tehtud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega ainult siis, kui see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

Võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks (nt. veebimajutusteenuse pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad ning e-postiteenuste ning SMS pakkujad).

Kui valite järelmaksuga tasumise, avaldame Teie isikuandmed ka tarbijakrediiti pakkuvatele ettevõtetele, mis on maksevormis märgitud. Need andmed hõlmavad Teie asjakohaseid tehinguandmeid ja järelmaksu andmeid. Arvestades, et selliste andmete saamisel töötlevad vastavad tarbijakrediiti pakkuvad ettevõtted Teie andmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena (soovitame tutvuda enne selliste andmete edastamist kindlasti tutvuda vastavate krediidiettevõtete privaatsuspoliitikaga).

Lisaks nimetatud juhtudele võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada Teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitsmine. Rohkema teabe saamiseks asjakohaste kaitsemeetmete kohta võtke meiega ühendust aadressil epood@tehnikaekspert.ee

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Säilitame Teie isikuandmeid, mida mis tahes eesmärgil või eesmärkidel töötleme, ainult seni, kuni see on vastava eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks vajalik. Igal juhul säilitame andmeid maksimaalselt järgmiselt:

konto andmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);

tehinguandmeid säilitame kuni 10 (kümme) aastat pärast teile teenuste osutamise lõppu;

järelmaksu andmeid säilitame tellimuse täitmise või tühistamiseni;

sõnumiandmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);

suhtlusandmeid säilitame kuni 2 (kaks) aastat pärast suhtluse lõppemist.

Mõningatel juhtudel ei ole meil võimalik isikuandmete säilitamise tähtaega eelnevalt määratleda. Näiteks kasutusandmeid säilitame seni, kuni see on vastava töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Käesoleva punkti muid sätteid arvestamata säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik meile kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks.

TURUNDUSSÕNUMID

Kui te olete sellega nõustunud, saadame teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida teid kursis meie tegemistega ning aidata teil näha ja leida meie tooteid.

tehnikaekspert.ee turundussõnumite saamisest on võimalik igal ajal loobuda.

Selleks tuleks toimida alljärgnevalt:

klõpsake meie poolt teile saadetud meilis vastavat linki või võtke ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga epood@tehnikaekspert.ee

Seejärel värskendame vastavalt Teie profiili, et teile ei saadetaks edaspidi turundussõnumeid.

Juhime tähelepanu, kuna meie võrk koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva, mistõttu võidakse Teie palve töötlemise ajal Teile saata uusi sõnumeid.

Turundussõnumite saamisest loobumisel saadetakse Teile endiselt teenustega seotud teavet, näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

TEIE ÕIGUSED

Selles osas anname Teile ülevaate teie andmekaitseseadustest tulenevatest õigustest. Kuna mõned nendest õigustest on keerukad, kirjeldame ainult nende põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame Teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.

Isikuandmetega seoses on Teil järgmised õigused:

õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta säilitame;

õigus nõuda meilt teie kohta säilitatavate andmete parandamist, kui need sisaldavad vigu (üldjuhul saate seda tõenäoliselt teha ise lehel Minu konto http://tehnikaekspert.ee/my-account/

õigus paluda meil Teie kohta säilitatavad andmed kustutada;

õigus piirata Teie andmete töötlemist;

õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;

õigus andmete ülekandmisele;

õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;

õigus võtta nõusolek tagasi.

Kui soovite oma õigusi kasutada, kaebuse esitada või kui Teil on lihtsalt küsimusi, võtke meiega ühendust meili teel aadressil epood@tehnikaekspert.ee.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebilehti, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

MUU TÄHTIS ERAELU PUUTUMATUSE KAITSEGA SEOTUD TEAVE

Võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega „teenusepakkujad“, kes võivad meie loal lisada meie veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.

Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.

LASTE ISIKUANDMED

Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud üle 16-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir.

Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest (eriti, kui tunnete, et oleme Teid alt vedanud või saaksime midagi paremini teha).

Kui:

Teil on küsimusi või kommentaare selle teatise kohta;

Soovite, et me lõpetaks teie andmete kasutamise;

Soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi või kui teil on kaebusi, võtke meiega julgelt ühendust.

Meie privaatsusmeeskonna e-posti aadress on epood@tehnikaekspert.ee

[]